SCRIPT-ANALİZ-RAPORLAMA

SCRIPT ANALİZ RAPORLAMA AŞAMALARI

analiz

İstenen bilginin türüne, hedef kitle özelliklerine ve araştırma metodunun çeşidine göre dikkat edilerek anketler oluşturulmalıdır. Script , soru formunda istenen bilgi ve koşullara uygun şekilde, verilerin dijital ortama aktarılması için veriş giriş programının yazılması işlemidir. Tablet,telefon,bilgisayar ve ya hepsine uygun şekilde script yazılabilir.Veri toplama aşamasından sonra da analiz sürecine geçilir.

Veri toplamanın ardından bir diğer adım da veri analizi sürecidir.

İstatistiksel verilerin analizi, sistematik araçların ve süreçlerin yürütülmesini gerektirir. Verilerden sonuç elde etmek için kullanılabilen bağımsız örneklem t testleri, ilişkili t testleri, varyans hesaplamaları ve regresyon analizi gibi birçok analitik araç mevcuttur.

Analiz ve Raporlama ,verilerin projenin ihtiyacına göre sayısal sonuçlara dökülerek tablolama süreci ile başlayıp, verinin doğruluğu ve istatistiksel tutarlığının ölçülmesi için analiz işlemiyle devam edip, müşteriye anlaşılır bilgiler ve fikirler sunacak şekilde sonuç paylaşılması için raporlama yapılmasıyla son bulan süreçtir.

Çözümlerimiz

script

Soru formundaki yönerge ve koşullara uygun şekilde, verilerin toplanacağı platformda scriptin / veri giriş programının oluşturulması. Çalışmanın yöntem ve içeriği doğrultusunda scriptin yapısı farklılık göstermektedir

veri-giris

Online metodolojiye uygun olmayan veya Kağıt Kalem (PAPI) yöntemi ile gerçekleşen görüşme formlarının dijital ortama aktarılmasıdır

tablolama

Veri setinin, proje amaçlarına uygun bir şekilde sayısal sonuçlara dökülmesi ve çapraz tablolar yardımıyla derinlemesine ilişkilerin incelenmesi, verinin okunabilir hale getirilmesidir

analiz-ve-modelleme

Çalışmanın hipotezlerine yanıt bulmak amacıyla, çok değişkenli istatistiksel analizlerin ve özel modellerin uygulanmasıdır

akademik-calismalar

Yüksek Lisans, Doktora ve Tez çalışmalarında, kavramsal literatüre destek olacak şekilde ilgili istatistiksel analizlerin uygulanması ve çıktıların yorumlanması. Ek olarak çalışmalarda kullanılan istatistik programlarının eğitiminin verilmesidir.

rapor

Verilerin projenin ihtiyacına göre sayısal sonuçlara döküldükten sonra tablolama süreci ile başlayıp, verinin doğruluğu ve istatistiksel tutarlığının ölçülmesi için analiz işlemiyle devam edip, müşteriye anlaşılır bilgiler ve fikirler sunacak şekilde sonuç paylaşılması için raporlama yapılmasıyla son bulan süreçtir