KANTİTATİF ARAŞTIRMA

KANTİTATİF ARAŞTIRMA

Kantitatif araştırmalar sayısal hale dönüştürülmüş değişkenlerin incelenmesine, ilişkilerin ve neden-sonuçların ortaya konmasına dayanmaktadır. Kantitatif araştırmalar sayısal yorum ve genelleme yapılmasına imkân veren araştırmalardır. Bu yüzden anakütleyi temsil edebilecek büyüklükte doğru bir örneklem seçimi çok önemlidir. Kantitatif pazar araştırması yapmak için en yaygın yaklaşım ankettir. Anketler, yüz yüze, telefonla, online veya bilgisayar destekli görüşmeler dahil olmak üzere birkaç farklı metodoloji kullanılarak gerçekleştirilebilen görüşmeleri içerebilir.

KALİTATİF ARAŞTIRMA

KALİTATİF ARAŞTIRMA

Kalitatif araştırma sayısal verilerden daha derin bir biçimde “neden ve nasıl” sorularının cevabını anlamaya çalışır.Kişilerin ne yaptığını ve söylediğini gözlemleyerek verinin toplanmasını, analizini ve yorumlamasını içerir.Amaç incelenen konu hakkında derinlemesine bilgi elde etmek, gelecekteki çalışmalar için fikirler oluşturmaktır.Kalitatif araştırma; insanların ne düşündükleri ve nasıl hissettikleri ile ilgili içsel yanıtları belirlemek için kullanılan, hedef grubun tutum, inanç, motivasyon ve davranışları ile ilgili iç görü kazanma olanağı sağlayan, bir araştırma şeklidir.

SCRIPT-ANALİZ-RAPORLAMA

SCRIPT-ANALİZ-RAPORLAMA

Script , soru formunda istenen bilgi ve koşullara uygun şekilde, verilerin dijital ortama aktarılması için veriş giriş programının yazılması işlemidir. Tablet,telefon,bilgisayar ve ya hepsine uygun şekilde script yazılabilir. Veri toplamanın ardından bir diğer adım da veri analizi sürecidir.Analiz ve Raporlama ,verilerin projenin ihtiyacına göre sayısal sonuçlara dökülerek tablolama süreci ile başlayıp, verinin doğruluğu ve istatistiksel tutarlığının ölçülmesi için analiz işlemiyle devam edip, müşteriye anlaşılır bilgiler ve fikirler sunacak şekilde sonuç paylaşılması için raporlama yapılmasıyla son bulan süreçtir.

Sizin için buradayız !

Fütürist Araştırma ve Danışmanlık

HAKKIMIZDA